Αναλαμβάνουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα σας με βάση το νόμο.

Εμπορικό Δίκαιο

Ο κίνδυνος ζημίας στην επιδίωξη του κέρδους κατά τη διακίνηση αγαθών αποτελούν και τα κύρια γνωρίσματα των εμπορικών πράξεων. Σ΄ αυτό ακριβώς το σημείο θεσπίζονται σειρές νόμων που καθορίζουν τους τρόπους των επιχειρούμενων πράξεων προκειμένου αυτές να είναι νόμιμες και να συμβάλλουν στην γενικότερη ανάπτυξη. Οι συνθήκες με τις οποίες ασκείται η εμπορία γενικά επέβαλλαν από την αρχαιότητα ιδιαίτερες ρυθμίσεις σχέσεων και ιδιαίτερους κανόνες δικαίου. Το σύνολο των κανόνων αυτών λέγεται σήμερα Εμπορικό Δίκαιο.

Κεντρικές έννοιες του Εμπορικού Δικαίου είναι ο έμπορος και η εμπορική πράξη. Για τον ορισμό του εμπόρου υπάρχουν τρία συστήματα, το υποκειμενικό, το αντικειμενικό και το τυπικό. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται και τα τρία κατά περίπτωση. Κατά το υποκειμενικό σύστημα έμπορος είναι όποιος ασκεί επάγγελμα, το οποίο ορίζεται στον νόμο ως εμπορικό. Κατά το αντικειμενικό σύστημα έμποροι είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις.

Το εμπορικό δίκαιο εκτείνεται σε ζητήματα όπως είναι τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ανταγωνισμός, οι εμπορικές εταιρίες, η πτώχευση, τα αξιόγραφα, το χρηματιστήριο, οι τράπεζες, οι εμπορικές συμβάσεις κλπ.

Αναλαμβάνουμε Μεταξύ Άλλων


  • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος εταιρείας
  • Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας
  • Αποκατάσταση προσβολής εμπορικής επωνυμίας
  • Προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό
  • Σύσταση εταιρείας οποιουδήποτε τύπου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ε.Μ.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Μ.Κ.Ε.)
Αθανασίου Αλεξάνδρα - Δικηγόρος- Εμπορικό Δίκαιο