Αναλαμβάνουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα σας με βάση το νόμο.

Εργατικό Δίκαιο

Το Εργατικό Δίκαιο αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της νομικής επιστήμης με αντικείμενο έρευνας και μελέτης το σύνολο των κανόνων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις. Τούτο επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες, ενώ είναι στενά συνδεδεμένο με την οικονομική λειτουργία ενός κράτους, με στόχο την προστασία της. Συνδέεται με την έννοια της αυτονομίας σε ένα πλαίσιο συλλογικής εφαρμογής και δράσης.

Σε αντίθεση με λοιπούς κλάδους του δικαίου, διατηρεί μια ιδιαίτερη νοοτροπία και μεθοδολογία εφαρμογής του. Συνδέεται ρητά με τη διεθνή πραγματικότητα και ενσωματώνει άμεσα ζητήματα που αφορούν στην εργασία, ιδίως στα πλαίσια της ΔΟΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τα κράτη μέλη αυτής).

Ως κλάδος του δικαίου το εργατικό δίκαιο αποτελεί αυτοτελή κλάδο ο οποίος θεωρείται τμήμα του Ιδιωτικού δικαίου. Πριν θεωρηθεί αυτοτελής κλάδος, εξετάζοντας στα πλαίσια του αστικού δικαίου και συγκεκριμένα του ενοχικού δικαίου. Σε πολλά σημεία το εργατικό δίκαιο παρουσιάζει κοινά σημεία με το δημόσιο δίκαιο.

Αναλαμβάνουμε Μεταξύ Άλλων


  • Αποζημίωση για παύση εργασίας
  • Παράσταση ενώπιον της Επιθεωρήσεως Εργασίας
  • Πάσης φύσεως αγωγές εργατικού δικαίου, αξιώσεις αποζημίωσης
  • Άσκηση αγωγών για μη ασφάλιση στο ΙΚΑ, δικαιώματα για εφάπαξ χρηματικές παροχές.
  • Αγωγές συλλογικές και ατομικές για διεκδίκηση δικαιωμάτων εργατικού δικαίου.
Αθανασίου Αλεξάνδρα - Δικηγόρος- Εργατικό Δίκαιο