Αναλαμβάνουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα σας με βάση το νόμο.

Τραπεζικό Δίκαιο

Τραπεζικό δίκαιο είναι το ειδικό εμπορικό δίκαιο των εμπόρων και του εμπορίου χρήματος και ισοδυνάμων αξιών, κυρίως πολυτίμων μετάλλων. Παίρνει το όνομά του από το κυριότερο τμήμα του, τους εμπόρους χρήματος που ονομάζονται τράπεζες, και τις εμπορικές πράξεις με χρηματικό αντικείμενο που προσιδιάζουν στους εμπόρους αυτούς και ονομάζονται τραπεζικές συναλλαγές. Στο τραπεζικό δίκαιο περιλαμβάνονται ιδίως το δίκαιο της τραπεζικής εποπτείας, το δίκαιο της τραπεζικής οργάνωσης, οι τραπεζικές συναλλαγές (παθητικού ή ενεργητικού) και το δίκαιο των ειδικών τραπεζών.

Αναλαμβάνουμε Μεταξύ Άλλων


  • Τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί
  • Επενδυτικές συμβάσεις – επενδύσεις με τη μεσολάβηση τράπεζας
  • Δάνεια καταναλωτικά ή επιχειρηματικά
  • Δίκαιο αξιογράφων
  • Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, ενημέρωση για ομόλογα-ομολογίες, τίτλους μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου
Αθανασίου Αλεξάνδρα - Δικηγόρος- Τραπεζικό Δίκαιο